Reactie op het Vlaams regeerakkoord (11/10/'19)

Zou armoede verdwijnen door erover te zwijgen?

Reactie van Welzijnszorg op het Vlaams regeerakkoord


In de aanloop naar de verkiezingen was armoede een belangrijk thema, in de debatten en op straat. Maar in de nieuwe regeringsverklaring is het zoeken naar het armoedebeleid. Welzijnszorg betreurt dit en wil hierbij een aantal speerpunten terug in de verf zetten.

Armoede wordt niet erkend als het onrecht dat het is. Minister-president Jambon vraagt alle Vlamingen om het pessimisme te laten varen. Waarom wordt armoede in de welvarende regio die Vlaanderen is dan nog aanvaard? Waarom dan geen optimistische boodschap dat we armoede in Vlaanderen kunnen en zullen doen verdwijnen?

De tekst over armoedebestrijding excuseert zichzelf voor zijn beperkte draagwijdte door te wijzen naar de andere beleidsdomeinen. Alle beleidsdomeinen hebben een rol in de armoedebestrijding. Maar bij de andere beleidsdomeinen is weinig te vinden dat wijst op een beleid dat armoede structureel wil doen dalen. We stellen bij een aantal beleidsdomeinen enkele doelen voorop.

Structurele armoedebestrijding

Voor het beleidsdomein wonen, vragen we moed en ambitie. Gezien de wooncrisis met 150.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning vragen we een stevig groeipad voor sociale huisvesting. Het probleem van wachtlijsten lossen we immers niet op door het mensen moeilijker te maken hun recht op een woning te laten gelden, maar lossen we op door meer sociale woningen te voorzien.

Voor het beleidsdomein onderwijs hernemen we onze eisen uit ons onderwijsdossier. Inzetten op gelijke onderwijskansen voor kinderen in armoede. Een gelijkekansenbeleid is meer dan taalachterstand wegwerken. Inzetten op armoedevaardigheid bij het (ruime) onderwijspersoneel, aandacht voor extra leerkansen via brede scholen, investeringen in schoolpoortwerkingen en brugfiguren, de dubbele contingentering, zijn allemaal hefbomen voor een kansrijk onderwijs. Hoopvol is dat scholen gestimuleerd worden om een kostenbewust beleid te ontwikkelen.

We vragen het terugschroeven van de maatregel die nieuwkomers de eerste 10 jaar voor bepaalde delen van de Vlaamse sociale bescherming uitsluit. Dit is fundamenteel onrechtvaardig. Het uitsluiten van mensen, die nood hebben aan extra ondersteuning omdat ze zwaar zorgbehoevend zijn of als oudere een zorgnood hebben, op basis van hun verblijfsstatuut is niet de samenleving en niet de solidariteit waar Welzijnszorg voor staat.

Ook de relativering van armoede duikt opnieuw op. Een andere armoedegrens invoeren is geen armoedebeleid. Dat is weg relativeren van wat armoede is en wat het doet met mensen. Armoede is een systeem van sociale uitsluiting met impact op je hele leven. Het is het niet kunnen participeren in de samenleving. Armoede verdwijnt niet door er over te zwijgen.

Samen solidair tegen armoede

We willen het werk van jaren door armoedeorganisaties, experten en ervaringsdeskundigen samen met de minister van Armoedebestrijding kunnen verderzetten. We hopen op een open dialoog om samen tot een concreet actieplan armoede te komen en willen dit samen uitvoeren.

Samen met mensen in armoede zijn we ambitieus in onze strijd tegen onrecht. Een solidaire samenleving bouwen we samen. Welzijnszorg wil constructief werken om op de verschillende beleidsdomeinen daadwerkelijke armoedebestrijdingsmaatregelen mee vorm te geven.

Meer informatie
Annabel Cardoen, Stafmedewerker Politiek, 0497 13 55 87