Investeren is logisch

Lokale beleidsaanbevelingen

Welzijnszorg wil een oproep doen aan alle lokale besturen. Ook als lokaal bestuur kan je het verschil maken in de strijd tegen armoede. Ook een lokaal bestuur kan structurele maatregelen nemen!

Maak als lokaal bestuur gebruik van de mogelijkheden die vandaag reeds bestaan om aan armoedebestrijding te doen. Daarnaast is er veel ruimte voor eigen insteken, of zelfs experimenten. Laat die kansen niet liggen. Misschien worden goede initiatieven daarna wel opgetild naar een hoger beleidsniveau of is extra financiering mogelijk. Lokale besturen hebben ook een belangrijke signaalfunctie naar hogere overheden. Lokale mandatarissen kunnen hun politieke invloed gebruiken om aan de alarmbel te trekken wanneer nodig.

Lokale besturen moeten beseffen dat hun investeringen in de strijd tegen armoede ten goede komen aan iedereen. Alle inwoners hebben immers baat bij goede en toegankelijke dienstverlening, alle inwoners profiteren van een lokaal bestuur dat zich inzet voor de meest kwetsbare burgers.

Wat kunnen lokale besturen doen?

Inkomen

Lokale besturen kunnen experimenteren – binnen de huidige krijtlijnen van de federale overheid – met manieren om het leefloon sneller toe te kennen. Aanvullende steun geven zal nodig zijn, lokale besturen moeten mee aan de kar trekken om de uitkeringen op te trekken. Bij het eigen premiebeleid van de gemeente moeten ze Mattheus-effecten zo veel mogelijk vermijden.

Meer lezen over het onderzoek naar manier om de toekenning van het leefloon te verbeteren. Onderzoek van Marjolein De Wilde en Wim Van Lancker 
NB147_1_Rapport automatisch beslissingsadvies leefloon.pdf (kenniscentrumvlaamsesteden.be)

 

Gezondheidszorg

Lokale besturen kunnen mee de gezondheidskloof helpen dichten door bij te dragen aan de leefbaarheid van buurten, het bestrijden van milieu- en luchtvervuiling en de woonkwaliteit te garanderen. Ze kunnen ook een verbindende rol spelen tussen gezondheidsactoren.

Meer lezen? Het instituut gezond leven peilde naar het preventiebeleid van lokale besturen en zorgde voor een inspiratiegids. 
De Preventiepeiling bij steden en gemeenten | Gezond Leven

Onderwijs

Lokale besturen kunnen een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van het onderwijs door een aanbod naar scholen voor uitstappen voor te stellen. Ook een tussenkomst in busvervoer is een optie. Lokale besturen kunnen ook inzetten op lokale brugfiguren om de banden tussen onderwijs, ouders en andere actoren te verbeteren.

Meer lezen? 
Dossier camp. 2018 '1 op 5 loopt school in de buitenbaan' | Welzijnszorg

 

Werk

Lokale besturen kunnen bijdragen leveren aan het wegwerken van drempels naar werk, door te zorgen voor voldoende kinderopvangplaatsen en te verzekeren dat het openbaar vervoer op hun grondgebied voldoende aangepast is aan de noden. Het lokaal bestuur kan ook zelf waardig werk verschaffen of kan sociale clausules toepassen bij openbare aanbestedingen. Ook de samenwerking met sociale economieprojecten is een goede manier om te investeren in werk.

Meer lezen over proefprojecten in Vlaanderen ‘buurten zonder langdurige werkloosheid’ 
De Werkplek - SAAMO

Wonen

Lokale besturen zitten nu aan het stuur bij de nieuwe woonmaatschappijen. Neem als lokaal bestuur deze taak ter harte en zorg voor meer sociale woningen op het grondgebied. Dit kan door eigendommen in publiek bezit in zetten, door sociale last in te voeren in het vergunningsbeleid, door via sociaal beheersrecht panden te renoveren en sociaal te verhuren, of door inwoners te overtuigen hun woning sociaal te verhuren.

Meer lezen over het lokaal Actieplan 100% woonrecht dat Welzijnszorg lanceerde tijdens de campagne van 2021. Lokaal actieplan 100% woonrecht | Welzijnszorg 
Of herbekijk de webinar Webinar 'Lokaal actieplan 100% woonrecht!' | Welzijnszorg

Voor de lokale verkiezingen zullen op veel plaatsen Welzijnsschakels, verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, SAAMO, lokale armoedeorganisaties en middenveldorganisaties samenwerken om een eigen memorandum op te stellen. De lokale organisaties weten natuurlijk het beste wat de lokale uitdagingen zijn en waar men prioritair moet op inzetten.