De strijd tegen armoede winnen we samen

de strijd tegen armoede winnen we samen

 

Met het verkiezingsjaar in aantocht is het hét moment om armoedebestrijding zo hoog mogelijk op de politieke agenda te krijgen. Want armoede is een realiteit die veel te veel mensen elke dag moeten doorstaan. Ze heeft een negatief effect op je gezondheid, op je onderwijskansen, op je kansen op waardig werk en op de kans die je maakt op een goede woning. Armoede zorgt voor sociale uitsluiting en duwt je in een maatschappelijk isolement. Belangrijk: armoede is niet je eigen schuld. Ze is het gevolg van structurele problemen die diepgeworteld zijn in onze samenleving. Deze campagne komt net voor het jaar van de federale, gewestelijke en gemeentelijke verkiezingen.

Zet mee je schouders onder een sterk armoedebeleid

Met Welzijnszorg willen we structurele investeringen om armoede terug te dringen. Eigenlijk zijn deze investeringen een kwestie van gezond verstand: ze verdienen zichzelf terug. Ze zorgen dat de samenleving gelijker wordt en dat iedereen menswaardig kan deelnemen aan die samenleving. Kiezen voor een sociaal systeem waar mensen zich kunnen ontwikkelen, vergroot de sociale mobiliteit. Wanneer we mensen ondersteunen om hun potentieel te bereiken, dragen ook zij bij aan de samenleving.

Laat samen met ons je stem horen voor structurele armoedebestrijding en investeringen in sociale zekerheid, diensten en mensen.

Versterk de sociale zekerheid

De sociale zekerheid is onze basis in de strijd tegen armoede. Daarom vragen we de overheid om de sociale zekerheid te versterken waar nodig. Waar starten we? Bij de (vervangings-)inkomens. Die moeten boven de armoedegrens liggen. Daarnaast moet de toegang tot sociale rechten makkelijker worden. Veel mensen kennen hun rechten niet eens. Het is ook veel te complex: niet alle diensten hanteren dezelfde inkomensgrenzen. Mensen komen de ene keer wel en de andere keer niet in aanmerking. Tegelijkertijd worden inkomensgrenzen als een harde grens gehanteerd. Dat alles-of-niets-verhaal maakt het moeilijk om uit armoede te geraken.

Laat samen met ons je stem horen zodat iedereen vlotter toegang krijgt tot de sociale zekerheid en sociale rechten.

 

Versterk de (publieke) diensten

Ook diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en openbaar vervoer zijn van cruciaal belang om mensen uit de armoede te helpen. Toegang tot goed werkende diensten en kwaliteitsvol onderwijs opent deuren en zorgt dat mensen hun plaats in de samenleving kunnen opnemen.

Laat samen met ons je stem horen voor dienstverlening die beschikbaar en bereikbaar is voor iedereen.

 

Versterk mensen

In de strijd tegen armoede zijn sterke structuren en diensten nodig. Die zijn maar effectief als ze vertrekken vanuit de noden van mensen. Daarom is er nood aan meer beleidsparticipatie. De overheid moet mensen in armoedesituaties meer betrekken bij de opmaak en uitrol van het armoedebeleid. Goed beleid is beleid dat vertrekt vanuit een vertrouwen in mensen als burgers en onderdeel is van een solidair systeem.

Laat samen met ons je stem horen om mensen sterker te maken, zodat ze eigenaar zijn van hun eigen leven.

Schouder aan schouder naar een rechtvaardige toekomst.

Structurele armoedebestrijding wil ook zeggen dat de overheid haar taak als herverdeler op een goede manier moet doen. Weg met de Matheus-effecten: wie rijk is, wordt nog rijker, wie arm is, nog armer. Dat kan toch niet? Solidariteit en herverdeling zijn de sleutels tot echte verandering. Door samen te werken en onze middelen te delen, laten we iedereen een waardig leven leiden. Zo doen we het draagvlak voor solidariteit tussen mensen opnieuw groeien. En zo wordt de sociale zekerheid een sterke basis van vertrouwen. Vertrouwen dat je de steun krijgt die je nodig hebt. Want misschien heb je nu wel genoeg, maar kom je ooit toch in armoede terecht?

Laat samen met ons je stem horen voor herverdeling door de overheid zodat iedereen weer vertrouwen krijgt in de toekomst, en de samenleving eerlijker en rechtvaardiger wordt.